คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายอนันต์ สัจเดว์

ประธานกรรมการ

นายดัลบี ซิง คูรานา

รองประธานกรรมการ

นายประวิน สกุลสัจจะ

กรรมการ

นายวชิระ สัจเดว์

กรรมการ

นายอวิรุทธ์ สัจเดว์

กรรมการ

นายอภินันท์ สัจเดว์

กรรมการ

นางสิริรัช อาจกล้า 

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสุรินดา  ชนรักสุข

กรรมการและเลขานุการ