รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา


มูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษาได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๑๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.มุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา

๒.ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล หรือสถานศึกษาดยทุนการศึกษา อาหารกลางวัน

๓.ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งกีฬา

๔.ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๙๓๓ ชั้น ๑๑ อาคารรวมทนุไทย ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การจัดการของมูลนิธิในวาระแรกเริ่ม มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๑. นายอนันต์         สัจเดว์            ประธานกรรมการ

๒. นายดัลบี   ซิง    คูรานา           รองประธานกรรมการ

๓. นายประวิน         สกุลสัจจะ       กรรมการ

๔. นายวชิระ           สัจเดว์            กรรมการ

๕. นายอวิรุทธ์        สัจเดว์            กรรมการ

๖. นายอภินันท์       สัจเดว์            กรรมการ

๗. นางสิริรัช           อาจกล้า         กรรมการและเหรัญญิก

๘. นางสาวสุรินดา  ชนรักสุข         กรรมการและเลขานุการ