ภาพความคืบหน้า การก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพความคืบหน้า การก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่