วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


๑.มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา

๒.ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล หรือสถานศึกษาดยทุนการศึกษา อาหารกลางวัน

๓.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาด้านทุนการศึกษา ด้านสุขอนามัย และด้านกีฬา

๔.ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด