ภาพความคืบหน้าการสร้าง โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภาพความคืบหน้าการสร้าง โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่